Tượng trầm chạm Quan Âm – hàng thượng hạng

80.500.000